Pablo's Birthdays

Pablos Birthday

Ohne Titel

Acrylic on canvas, 2012, 100 x 80 cm

Acrylic on canvas, 2012, 100 x 80 cm