Pablo's Birthdays

Pablos Birthday

Herrgottswinkel, 2008, Acrylic on canvas, 220 x 180 cm