Pablo's Birthdays

Pablos Birthday

Yves, 2006,140 x 100 x 9 cm, Fabric, steel, and wood

140 x 100 x 9 cm, Fabric, steel, and wood